L'Association TIFRADN pour le développement et la coopération

L'Association TIFRADN pour le développement et la coopération

CORAN

               

ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã

ÇÓÊãÚ áÊÌæíÏ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈÕæÊ ÇáÔíÎ ÚÜáì Èä ÚÈÏÇáÑÍÜãÜä ÇáÍÏíÝí + ÇáÊÚÑíÝ ÈÈÚÖ ÈÇáÓæÑ ÇáÞÑÂäíÉ

ÊÌæíÏ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã

007 Sourate ala3raf

006 Sourate alan3am

005 Sourate almaeda

004 Sourate alnissa

003 Sourate al3imran

002 Sourate albakara

001 Sourate alfatiha

030 sourate Roum

029 sourate Alâankaboute

028 sourate Alqassas

027 sourate Annaml

026 sourate Achouâara

025 sourate Alforqan

024 sourate Nour

023 sourate Almouminoun

022 sourate Alhaj

021 sourate Alanbiya

020 sourate Taha

019 sourate Mariam

018 sourate Alkahf

017 sourate Alisra

016 sourate alnahl

015 sourate Alhajar

014 sourate Ibrahim

013 sourate raäd

011 sourate houde

010 sourate younes

009 sourate attawba

008 sourate alanfal

012 sourate youssouf